Política de privacitat

A través de la present política de privacitat Gramola Lab desitja informar totes les persones que naveguin i accedeixin a la pàgina web www.gramolalab.com sobre els tractaments de dades personals realitzats.

L’accés a la pàgina web no requereix un registre previ. En tot cas, l’Usuari amb la seva navegació accepta íntegrament la present política de privacitat i política de cookies.

Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i subsidiàriament en allò no regulat, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal de Gramola Lab l’informa:

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable

Aïda Casanovas Fontanillas – Gramola Lab

47272015T

Carrer de l’Acer 45-47 – 08915 Badalona (Barcelona).

Finalitat i conservació de les dades

Gramola Lab tractarà les dades dels Usuaris acord les següents finalitats:

1. Gestionar l’ús de les funcionalitats posades a disposició a través del Lloc Web.

Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui la relació contractual i / o negocial entre l’Usuari i Gramola Lab. Per al cas que les sol·licituds efectuades per un usuari no mantinguin una relació contractual, les dades es conservaran fins a haver resolt aquesta sol·licitud.

2. Mantenir informats als usuaris mitjançant comunicacions comercials sobre serveis i novetats de Gramola Lab. L’Usuari només rebrà les comunicacions comercials en cas d’acceptació, marcant la casella corresponent. Aquestes dades només seran tractades fins al moment en què l’Usuari retiri el seu consentiment o exerceixi el dret d’oposició.

Legitimació

El tractament d’aquestes dades està legitimat per:

1. Execució de les obligacions contractuals i / o negocials.

2. Consentiment de l’interessat per a l’enviament de sol·licituds, inclusió en el procés de selecció o recepció de comunicacions comercials.

Destinataris

Les dades dels usuaris no se cediran a tercers a excepció d’obligació legal.

Drets

En qualsevol moment l’Usuari podrà exercir gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió les dades, així com els altres drets regulats al Reglament (UE) 679/2016, és a dir, el dret a la portabilitat i a la limitació del tractament, mitjançant un escrit acompanyat d’una còpia de l’DNI o document vàlid que l’identifiqui, a l’adreça Carrer de l’Acer 45-47 – 08915 Badalona (Barcelona) (Ref. “Protecció de Dades”), o a la següent adreça de correu electrònic hola@gramolalab.com.

Gramola Lab informa l’Usuari que, si ho estima oportú, té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control.

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en l’apartat de contacte?

Quant als formularis del Lloc Web, l’Usuari ha d’emplenar els marcats com a “requerit”. No completar les dades personals requerits o fer-ho parcialment pot suposar que Gramola Lab no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, Gramola Lab quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’Usuari facilita Gramola Lab han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitza i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Menors d’edat

Els menors de 14 anys no poden cedir les seves dades personals a Gramola Lab. sense el previ consentiment dels seus pares i / o tutors legals.

En cas que Gramola Lab detectés que l’usuari és menor de 14 anys es reserva el dret a sol·licitar una còpia del seu DNI o document d’identitat equivalent, o, si s’escau, l’autorització dels seus pares i / o tutors legals, causant baixa en cas de no acreditar el compliment d’aquest requisit o manca de resposta.

Quines mesures de seguretat té implantada l’empresa?

Gramola Lab informa que el tractament que realitza de dades personals es realitza en tot moment d’acord amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades i dels serveis de la societat de la informació.

Gramola Lab té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o de ‘medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

Xarxes socials

Gramola Lab disposa de perfils a les xarxes socials amb la finalitat de publicar i difondre informació sobre els serveis prestats a través de la pàgina web, interactuar amb els usuaris i oferir el canal d’atenció i interacció social.

A continuació, se citen les xarxes socials en què Gramola Lab té perfil obert:

– Instagram

– Facebook